2015-06-25

Renoveringen af Løget By lakker mod enden


Onsdag aften d. 1. juli afholdes det sidste etapemøde for beboere i Afd. 42, Løget By. Det er et af de første tydelige tegn på, at renoveringen af de ca. 950 boliger i AAB Vejles Afd. 41 og 42, Løget By, nærmer sig sin afslutning.

Pluskontoret Arkitekter har sammen med AAB Vejle varetaget GenhusningsTjenesten, og har sørget for løbende orientering af beboerne om renoveringen - herunder afholdelse af i alt 24 etapemøder - udsendelse af varslinger, koordinering af genhusning og fordeling af genhusningsboliger såvel som taget imod beboerhenvendelser vedrørende renoveringen m.m.

De sidste beboere forventes hjemflyttet til deres renoverede lejligheder lige efter nytår 2016.

GenhusningsTjenesten

2015-06-11

Pluskontoret vinder konkurrence i Kolding Kommune


Pluskontoret har vundet konkurrencen om opførelse af fællesboliger til Døgninstitutionen Tinghøj i Kolding kommune, der er hjem for børn og unge i alderen 0-18 år.

Vinderparametrene var vores fokus på brugeradfærd og bæredygtighed med helt særlige temaaftener for beboerne. Dertil kommer helhedsplanen for den fine gamle have og de bolignære opholdsarealer.

Projektet er blevet til i tæt samarbejde med Murermestrene Thomas Hans a/s og MOE rådgivende ingeniører. Vi glæder os til at se det vokse!

2015-06-01

1. spadestik på Nydamsskolen


Så blev første spadestik til Nydamskolen i Sønderborg Kommune taget.

Borgmester Erik Lauritzen fik hjælp af en stor flok elever, der havde taget opstilling langs den fremtidige bygnings ydergrænse. Den nye bygning, der kobler sig på Læringscenteret i den eksisterende skole, vil rumme klasselokaler til indskoling, mellemtrin samt madkundskab og science. Der vil være studiemiljøer til nye måder at studere på, årgangsmiljøer og et terrasseret udeareal med miljøer til bla. udelæring.Den ombyggede skole tages i brug om godt et år.

Nydamsskolen_spadestik
PLUS4

2015-05-06

S.M.U.K.! Bæredygtig ny partner hos Pluskontoret Arkitekter


Arkitekt MAA Kristian Nordheim er indtrådt i partnerkredsen hos Pluskontoret Arkitekter. Kristian skal være med til at styrke og fremtidssikre tegnestuens arkitektoniske og bæredygtige profil samt den strategiske partnersituation.

ØGET FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED I ALLE FASER
Pluskontoret ønsker gennem denne udvidelse af ledelsen at sætte yderligere fokus på tegnestuens bæredygtige profil, så de seneste års positive arbejde med bæredygtige strategier i alle projektfaser fastholdes og videreudvikles målrettet.

Med fokus på alt fra forbrug til materialevalg og brugeradfærd, har Pluskontoret gennem flere år opbygget et stærkt bæredygtigt grundlag og fagligt netværk. Kristian får derfor naturligt det ledelsesmæssige ansvar for disse kerneområder, så tegnestuen sikrer dette fokus hos såvel vores bygherrer, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Kristian skal derudover bidrage til en videreudvikling af Pluskontorets arkitektur, så tegnestuen kan fortsætte flere års vækst og positive resultater. Kristian har således stor andel i Pluskontorets seneste prisvindende projekter – herunder tildeling af Odense By’s arkitekturpris 2013 og Svendborg Kommunes arkitekturpris 2014.

S.M.U.K.! er betegnelsen for Pluskontorets egen måde at anskue bæredygtighed på, og består af 5 hovedemner med en lang række underpunkter. Indholdet rammer bredt og gør bæredygtighed lettere at forstå for alle, fra enkelt person til store projekter;
S. står for: Start med dig selv.
M. betyder: Mennesker.
U. handler om: Udvikling.
K. er lig med: Kvalitet.
! Udråbstegnet drejer sig om Information og Kommunikation.

2015-05-05

Fasanstien handicapboliger - nu på byggeplads.dk


Nedrivningen af i alt 5 boligblokke og genopbygning som moderne handicapboliger på Fasanstien i Korsør er nu udført - og processen og resultatet kan studeres på byggeplads.dk.

Under overskriften "Samme hovedform - ny arkitektur" har Pluskontoret Arkitekter sammen med Archinet, ByMunch, Oluf Jørgensen og Daurehøj Erhvervsbyg genopført 2 af de tidligere boligblokke med respekt for den omgivende bebyggelse samtidig med at forandringerne og bl.a. materialevalget er med til at skabe variation og liv i området.

Fasanstien byggeplads dk
Grindsted Skole

2015-04-15

Pluskontoret vinder Grindsted Skole


På baggrund af et udarbejdet tilbud har Pluskontoret sammen med Orbicon vundet om- og tilbygning af Grindsted Skole for Aalborg Kommune.

I projektet skal Pluskontoret indarbejde de nyeste tendenser indenfor indskoling og mellemtrin, herunder integrering af DUS/SFO i en ny 800 m2 undervisningsbygning samt 200 m2 nænsom renovering af skolens bevaringsværdige hovedbygning.

Grindsted Skole danner desuden ramme for landsbyordningen og er mødested for landsbysamfundet.
Aalborg Kommunes nye bæredygtighedsmanual, som bygger på DGNB principperne og lavenergiklasse 2020, er designgrundlag for opgaven.

2015-04-13

Pluskontoret på gaden i Aarhus...

Du kan nu cykle rundt i Aarhus midtby på en vaskeægte Pluskontoret-bycykel. I samarbejde med Aarhus Kommune har Pluskontoret sponseret 10 bycykler, så borgere og turister gratis og super bæredygtigt, let kan bevæge sig rundt i vores fine by.

Kig godt efter vores cykler i byen, og tag gerne en tur ud i det blå med Pluskontoret som rejsekammerat...

Du kan i øvrigt også møde os på vores egen el-cykel, som vores medarbejdere kører flittigt på til møder inden for bygrænsen = frisk luft og motion er den bedste start på en konstruktiv dialog.

Pluskontoret er Klimapartner med Aarhus Kommune og bidrager som bæredygtig rådgiver til flere delprojekter for en mere ressourcebevidst og bæredygtig by.

Se meget mere her:

2015-03-30

Pluskontoret sikrer godt licitationsresultat - igen


Endnu engang er det lykkedes Pluskontoret Arkitekter, som totalrådgiver, at styre et stort projekt igennem projekteringen til et godt licitationsresultat, der giver luft i de efterfølgende faser og mulighed for opgradering og tilkøb.

Det drejer sig om Nydamskolen i Sønderborg Kommune, hvor der skal bygges 2700 m2 indskoling, mellemtrin og faglokaler som erstatning for miljøbelastede bygninger fra 1950'erne for at få bugt med problemer med PCB, asbest, skimmel og dårligt indeklima.

Når den nye skole står klar i juni 2016, rives de gamle bygninger ned, og der etableres en dejlig lærings- og bevægelseshave.

Nydamskolen
Skolen ved Stadion

2015-03-11

Pluskontoret vinder ny specialskoleafdeling til Skolen ved Stadion


Pluskontoret har sammen med Murermestrene Thomas Hans og MOE rådg. ingeniører vundet konkurrencen om opførelse af en ny specialskoleafdeling til Skolen ved Stadion i Haderslev.

Projektet er på 850 m2, indeholdende 5 klassebaser og fællesarealer, samt tilhørende udearealer og legeplads, der skal samle den nye bygning med resten af skolen. Samlede anlægsudgifter på 10,65 mio. kr.

Det udarbejdede projekt fokuserer på høj grad af privat- og uforstyrrethed i læringssituationer samtidig med et imødekommende, fællesskabsorienteret miljø, der bringer naturen ind i bygningen.

Pluskontoret Arkitekter varetager både arkitekt- og landsskabsrådgivning på projektet, der skal stå klar til indflytning primo 2016.

2015-03-10

Rejsegilde for Botilbud Kragelund i fuld sol


Mandag d. 9. marts blev der i bragende forårssol afholdt rejsegilde for det nye anneks til Botilbud Kragelund.
Den nye bygning med boliger, fællesrum og personalefaciliteter er godt på vej og indpasser sig flot i den historiske bygningskontekst omkring det tidligere teglværks arealer og øvrige bygninger.

I det gode vejr blev der serveret sodavand, kage og pølser til de fremmødte brugere, håndværkere og gæster fra nabolaget samt Kragelundskolen.
Efter de indledende taler fra Aarhus Kommune, der er bygherre på projektet, var de nye beboere for første gang på tur i det nye hus og begejstringen for deres nye boliger og flotte fællesarealer var stor!

Byggeriet forventes klar til indflytning i sensommeren 2015.

Kragelund rejsegilde

2015-03-05

Pluskontoret udarbejder helhedsplan for Afd. 8, AAB Vejle


For AAB Vejle udfører Pluskontoret idéprojektudvikling og forberedende arbejder ifm. udarbejdelse af en bygningsfysisk helhedsplan for Afd. 8, Mindegade, Svendsgade og Nyboesgade i Vejle by.
Afdelingen er opført i 1930'erne og 40'erne og består af 236 boliger fordelt på 27 opgange og hele 47 boligtyper.

Renoveringen omhandler primært nye badeværelser, nye vinduer/døre samt etablering af tilgængelige boliger og tagboliger.

Det første beboerinvolverende møde er afholdt i slutningen af februar med talstærkt fremmøde fra afdelingens beboere. De fremlagte renoveringsmodeller, tidplaner og økonomiske perspektiver blev taget godt imod. Den endelige helhedsplan forventes at ligge klar medio 2016.

AAB Vejle Afd 8
Dybkær Specialskole

2015-03-04

Plus-projekt kan nu ses fra rummet!Om- og tilbygningen af Dybkær Specialskole skrider planmæssigt frem og tilbygningens omfang - indeholdende bl.a. ungdoms- og F-klasseafdeling samt faglokaler - kan nu ses fra rummet på Google Maps.

Vinderforslag Multikulturhus Sønderborg

2015-02-20

Sønderborg Kommune fandt en vinder!


Pluskontoret Arkitekter har siden starten af 2014 faciliteret brugerworkshops og udarbejdet det progressive byggeprogram, der ligger til grund for projektet Sønderborg Multikulturhus - et fleksibelt og fremtidssikret hus til bibliotek, kunstskole og Center for Kultur på havnen i Sønderborg.

Pluskontoret Arkitekter og COWI er bygherrerådgivere for Sønderborg Kommune i forbindelse med Multikulturhuset, og vil i løbet af 2016 udarbejde endnu et udbudsmateriale - et udvidet inventarprojekt, der inkluderer løst inventar, rumskabende installationer samt dele af aptering og overflader i de fleksible arealer.

AART architects, Zeni Arkitekter, Alectia og Hoffmann har vundet konkurrencen om opførelse af Sønderborg Multikulturhus (se illustration), der løfter arven fra Frank Gehrys masterplan og vil blive et af byens store kulturelle omdrejningspunkter.

Byggeriet af det nye multikulturhus forventes at stå færdigt i september 2017. Multikulturhuset kommer til at huse blandt andet Sønderborg Bibliotek, det Tyske Bibliotek og Sønderjyllands Kunstskole og vil, når det står færdigt, udgøre cirka 5.500 m2, hvoraf renovering og ombygningen af Ewers Pakhus udgør de 1.200 m2, mens de resterende 4.300 m2 vil være nybyggeri.

2015-01-07

Pluskontoret har vundet renovering af Åbyhøjgård


Pluskontoret Arkitekter har sammen med MT Højgaard, RUBOW og NIRAS vundet renovering og ombygning af Åbyhøjgård, afdeling 110 og 310 for AL2bolig.

Projektet er berammet til 320 mio. kr. og omfatter renovering og modernisering af 10 boligblokke. 81 af de i alt 297 boliger i Åbyhøjgård ombygges til tilgængelige familieboliger, der er særligt egnet for ældre og handicappede.

Ordene fra dommerbetænkningen lyder bl.a.
"Tilbuddet er veldisponeret og godt gennemarbejdet og der er gennemtænkt alt fra byggeteknik, industrialisering, produktion og proces, samt med ”beboerne i centrum”".

Vi glæder os til det kommende samarbejde.

Åbyhøjgård

2015-01-06

Rejsegilde - Dybkær Specialskole


Kort før nytår, blev der holdt rejsegilde for udvidelsen af Dybkær Specialskole i Silkeborg.

Skolens børn og elever ser frem til udvidelsen på 1600 m2, der giver plads til en ny ungdomsafdeling, et særligt afsnit til børn med høj grad ad autisme samt et bevægelsesafsnit med en stor multisal, motorikrum og omklædningsfaciliteter. Samtidig opgraderes den eksisterende skoles administration og forberedelsesfaciliteter til personalet samt der etableres et multiværksted til naturfag og kreative fag i indskoling og mellemtrin.

Pluskontoret er totalrådgiver på projektet, der er vundet i SKI-udbud, og har varetaget arkitekt- og landskabsrådgivning, mens MOE har udført ingeniør-projektet.

Dybkær rejsegilde
Rambøll Esbjerg

2014-12-05

Pluskontoret skal tegne nyt Rambøll-domicil!


Pluskontoret Arkitekter skal sammen med Transform tegne det nye Rambøll-domicil i Esbjerg. Byggeriet opføres af CASA med PFA Ejendomme som bygherre og skal efter planen stå færdigt i 2017. Projektet er vundet i totalentreprisekonkurrence.

Det nye, moderne kontorhus på ca. 11.000 m2 kommer til at rumme 450 arbejdspladser fordelt på 6 etager.

For Pluskontoret er domicilbyggeriet en kulmination på over 10 års samarbejde, idet tegnestuen har varetaget lejerådgivning vedr. indretning af arbejdsmiljø for Rambøll i afdelingerne i bl.a. Aarhus, Aalborg, Herning, Vejle, Kolding og Esbjerg.

2014-12-05

Rejsegilde på Seest Ny Børneunivers


Vi har netop fejret rejsegilde for Seest Ny Børneunivers.

Den nye daginstitution opføres i samarbejde med Dansk BoligByg og d.a.i.
Projektet, der skal huse 114 børn i børnehave, specialbørnehave og gæstehus er på samlet 1.890 m².

Vi glæder os til at realisere den nye institution, der opføres i energiklasse 2015.

Se vores film om Seest ny Børneunivers her.

evalueringsrapport

2014-12-04

Udbudsrådgivning på Gellerup ByparkRealdania, Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune har afholdt byrumskonkurrencen for de grønne byrum i Gellerupparken-Toveshøj samt Edwin Rahrs Vej.

Udbudsrådgivning er gennemført som et EU udbud, i et 2-faset konkurrence forløb (med projektkonkurrence og udbud med forhandling) med Pluskontoret som projektleder i regi af Team Rambøll-Pluskontoret.

Den nye bypark i Gellerupparken-Toveshøj, har en udstrækning på 27 fodboldbaner, og et budget på 100 mio kr. Det første spadestik vil blive taget i 2015. 3.december blev det offentliggjort, at Team SLA med underrådgiverne Effekt og COWI, konsulenterne Boris Bromann, Social Action, GAM 3 er udpeget som vindere.

Tillykke – vi glæder os til at se det gro!Se mere på

2014-12-03

Prækvalificeret til 3 skoler


Pluskontoret er blevet prækvalificeret til 3 spændende projekter vedrørende om- og tilbygning af folkeskoler.

Vi ser frem til i den nærmeste fremtid at afgive tilbud på Resenbro Skole i Silkeborg Kommune (sammen med SlothMøller) Vesterkærets Skole i Aalborg Kommune(sammen med NIRAS) og Skolen ved Stadion i Haderslev Kommune (sammen med Murermestrene Thomas Hans og MOE).

Projekterne skal bl.a. skabe rammer for forskellige aspekter af den nye folkeskolelov - heriblandt personalearbejdspladser og nye fagzoner for faget håndværk & design, madkundskab samt natur & teknologi.

prævalificering
Architizer

2014-11-06

International interesse for boligprojekter fra Pluskontoret

Boligprojekterne Skovbrynet og Tankefuld er af den New York-baserede hjemmeside Architizer udvalgt som "selected features".

Skovbrynet omfatter 56 familieboliger og er opført i 2012. Projektet er opført i lavenergiklasse 1 og er bl.a. prisbelønnet af Odense Kommune og Byforeningen for Odense. Med projektet søger Pluskontoret at kombinere pragmatikken og poesien - fornuften og det smukke.
Tankefuld omfatter 66 almene boliger og fælleshus. Projektet blev i 2013 tildelt Svendborg Kommunes arkitekturpris. Begge projekter er opført af Fyns Almennyttige Boligselskab.

Se omtalen:

elevernes stemme

2014-10-14

Nydamskolen - elevernes stemme

Pluskontoret arbejder aktuelt på nybygning af Nydamskolens indskoling og mellemtrin på baggrund af et udarbejdet konkurrenceforslag.

Vi har derfor, i samarbejde med DCUM, gennemført en workshop med eleverne på 5. og 6. årgang omhandlende deres fremtidige skole.
Eleverne arbejdede her i grupper med temaer efter eget valg - det kunne fx være "klasseværelser", "pauserum", "uderum" og "madkundskab".
Elevernes mange idéer vil så vidt muligt blive indarbejdet i den videre proces under udformningen af det nye skole-afsnit.

rejsegilde friplejehjem

2014-10-10

Rejsegilde på Aarhus Friplejehjem

På en solrig torsdag, d. 2. oktober, blev der fejret rejsegilde på Aarhus Friplejehjem, i det det sydlige Aarhus.

Byggeriet består af 54 plejeboliger og tilhørende servicearealer - i alt 5.240 m2.
Projektet udføres i totalentreprise af JFP A/S med Oluf Jørgensen og Pluskontoret som underrådgivere. Danske Diakonhjem er bygherre på det visionære projekt.

Det sidste betonelement blev netop opstillet samme dag, mens skalmuring og vindueslukninger er godt på vej.
Det nye plejehjem afleveres i sommeren 2015.

Skærbæk Skole

2014-09-29

Skitseforslag for til- og ombygning af Skærbæk Distriktsskole


Med princippet om at fortætte og forny den nuværende Skærbæk Distriktsskole har Pluskontoret Arkitekter i samarbejde med Arkkon Arkitekter tegnet et skitseforslag, der har til formål at anvise, hvordan de eksisterende bygningsmæssige rammer kan omdannes til tidssvarende, fremtidsorienterede læringsmiljøer.

Skitseforslaget tager udgangspunkt i et af projektgruppen udarbejdet kommissorium samt de krav, som den nye skolereform stiller til udformningen af nogle af folkeskolens faciliteter; udvidede personalefaciliteter, nye fag samt øget fokus på sundhed og bevægelse.

Skitseforslaget blev fremlagt for skolens ledelse, kommunale repræsentanter og skolebestyrelsen d. 16/9.

2014-09-22

Pluskontoret er med på A-holdet


Pluskontoret Arkitekter er på baggrund af 10 evaluerede projekter med på A-holdet - og bl.a. tegnestuens arbejde med MiniCO2 huset "Kvotehuset" har medvirket til det fine resultat i bygge rating.

Realdania Byg begrunder evalueringen:
”Pluskontoret blev af Realdania Byg stillet en stor udfordring - skab et hus som reducerer uhensigtsmæssig brugeradfærd og derigennem reducerer CO2 udledning. Opgaven er blevet løst med nytænkning og stor kreativitet samt omhyggelig bæredygtighedsbevidsthed – samtidig med at de procesmæssige discipliner – økonomi, tid, samarbejde, kvalitet m.v. er håndteret yderst professionelt og overskueligt for bygherren, med rigtig gode resultater til følge.”

Bygge Rating A
dagnæs spadestik

2014-09-05

Dagnæs - første spadestik


Sol, sang og 180 skovle i sving. En masse dejlige unger og en borgmester i solskin. Hvad kan man ønske sig mere til første spadestik på den nye daginstitution i Dagnæs ved Horsens?

180 børn og 40 voksne fra 3 nuværende institutioner samles i et nyt tidssvarende børnemiljø med fokus på barnets trivsel, tryghed og læring.
Bygningen er organiseret, som en lille by omkring et fælles aktivitetstorv hvorfra gader med grupperum og nicher skyder sig ud i en flad stjerneform.

1700m2, energiklasse 2015 - forventes ibrugtaget efter sommerferien 2015.
Totalentreprenør Nisgaard og Christoffersen, Arkitektrådgiver Pluskontoret arkitekter, ingeniør Almbjerg

Kragelund

2014-09-05

Botilbuddet Kragelund - vundet konkurrence


Pluskontoret Arkitekter har sammen med CJ Group og LB Consult vundet TE-konkurrencen om at genopføre Botilbuddet Kragelund, efter at det oprindelige botilbud nedbrændte. Med den nye bygning vil beboerne kunne flytte tilbage i nye, opdaterede og tidssvarende lejligheder.

Det nye Kragelund afspejler at botilbuddet ikke er en institution men en boligbebyggelse. De 12 boliger er udlagt med maksimal hjemlig privathed, samtidig med at fællesarealerne er åbne og imødekommende, og understøtter fællesskabet internt i gruppen og samspillet med udearealerne til begge sider.

Beboerne forventes at flytte ind i de nye omgivelser i sommeren 2015.

2014-09-01

Specialbørnehaven i Seest modtager støtte fra Statens Kunstfond


Specialbørnehaven i Seest, tegnet af Pluskontoret Arkitekter for Kolding Kommune, modtager støtte fra Statens Kunstfond. Sammen med Kommunes eget kunstbidrag på kr. 450.000 er projektet tildelt yderligere kr. 450.000.

Et klart ønske fra Kolding Kommune og Pluskontoret Arkitekter er ”3-dimensionel kunst der bringer børn sammen og som indeholder forskellige sanseelementer” Kunsten skal samtidig være berigende, funktionel og kunne bruges aktivt af institutionens børn. Gårdrummet og dele af institutionens forplads er i første omgang udpeget som meget velegnede steder.

En række spændende møder er netop sat i gang og en kunstnergruppe ventes at blive udpeget i nærmeste fremtid. Vi glæder os helt vildt til et særligt og meget spændende forløb – parallelt med at huset skyder op af jorden på den fine grund i Seest.

seest kunst